handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser og vilkår

 

 

1. Definitioner og standardbetingelser

 • 1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra CLiCKLAB ApS.
 • 1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle opgaver hos CLiCKLAB ApS.
 • 1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for opgaver af/fra CLiCKLAB ApS og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.
 • 1.4. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler CLiCKLAB ApS en opgave.
 • 1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.
 • 1.6. CLiCKLAB ApS indgår konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling.
 • 1.7. Med mindre andet er angivet, er der ingen udløb på aftalerne. Opsigelse er er efter aftale og beskrevet i kontraktgrundlaget.

2. Priser og betaling

 • 2.1. CLiCKLAB ApS fakturerer i henhold til aftalt pris.
 • 2.2. CLiCKLAB ApS fakturerer månedsvis forud.
 • 2.3. Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse, medmindre andet er aftalt.
 • 2.4. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke medmindre, andet er aftalt.
 • 2.5. CLiCKLAB ApS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.
 • 2.6. CLiCKLAB ApS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.
 • 2.7. Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms.

3. Rettigheder til Arbejdet

 • 3.1. Alle rettigheder til det udførte arbejder tilhører kunden.

4. CLiCKLAB’s rettigheder

 • 4.1. CLiCKLAB forbeholder sig ret til at bruge de tredjepartsværktøjer, der er nødvendige, for at udføre opgaver for kunden.
 • 4.2. CLiCKLAB forbeholder sig ret til at afvise kunder, der ikke overholder gældende love og bestemmelser.

5. Tavshedspligt og referencer

 • 5.1. CLiCKLAB ApS forpligter sig til, ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart, i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.
 • 5.2. CLiCKLAB ApS har ret til i markedsføringsøjemed at angive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

6. Force majeure

 • 6.1. CLiCKLAB ApS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførsel, som skyldes force majeure eller lignende forhold. CLiCKLAB ApS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt CLiCKLAB ApS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som CLiCKLAB ApS ikke er herre over, og som CLiCKLAB ApS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

7. Tvister

 • 7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans.

8. Link Building

 • 8.1. CLiCKLAB ApS fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter CLiCKLAB ApS ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor.